Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Čo je to GDPR – Všeobecné Nariadenie o Ochrane Údajov


Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov ako aj práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb v súlade s GDPR.

Zákon sa nevzťahuje:

  • na fyzickú osobu ak spracúva osobné údaje výlučne pre osobnú alebo domácu činnosť
  • Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo
  • Národný bezpečnostný úrad

Audit a kontrola

Ak už máte dávnejšie vypracovaný bezpečnostný projekt., alebo nie ste si istý obsahom toho súčasného a ešte nemáte aktualizáciu v súlade s prijatým zákonom 188/2017 Z.z. určite sa pri kontrole chcete vyhnúť pokute. Pokiaľ máte záujem, pošleme Vám cenovú ponuku.

Uvedený zákon ukončuje platnosť zákona 122/2013 Z.z, novely 84/2004 Z.z, vyhlášky 164/2013 Z.z. a 165/2013. Preto každý, koho sa nový zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týka, musí uviesť do súladu dokumenty v súvislosťou s ochranou osobných údajov. Potrebuje realizovať v tomto zmysle audit.

Základné pojmy

Osobné údajeOsobné údaje

Sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Súhlas dotknutej osobySúhlas dotknutej osoby

Je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Genetické údajeGenetické údaje

Sú osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby.

Biometrické údajeBiometrické údaje

Sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje.

Údaje týkajúce sa zdraviaÚdaje týkajúce sa zdravia

Sú osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

Spracúvanie osobných údajovSpracúvanie osobných údajov

Je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Obmedzenie spracúvania osobných údajovObmedzenie spracúvania osobných údajov

Je to označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

ProfilovanieProfilovanie

Je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

PseudonymizáciaPseudonymizácia

Je spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe

LogoLogo

Je záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.

ŠifrovanieŠifrovanie

Je transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo.

IdentifikátorIdentifikátor

Je online identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Informačný systémInformačný systém

Je to akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.

Porušenie ochrany osobných údajovPorušenie ochrany osobných údajov

Je to porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Dotknutá osobaDotknutá osoba

Je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

PrevádzkovateľPrevádzkovateľ

Je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

SprostredkovateľSprostredkovateľ

Je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

PríjemcaPríjemca

Je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Tretia stranaTretia strana

Je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Zodpovedná osobaZodpovedná osoba

Je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona.

ZástupcaZástupca

Je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril

PodnikPodnik

Môže byť fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Skupina podnikovSkupina podnikov

Skupina podnikov je ovládajúci podnik a ním ovládané podniky.

Vnútropodnikové pravidlá a postupy ochrany osobných údajovVnútropodnikové pravidlá a postupy ochrany osobných údajov

Dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na účely prenosu osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v tretej krajine.

Hlavná prevádzkareňHlavná prevádzkareň

  • miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzkareň má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala,
  • miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto zákona

Kódex správaniaKódex správania

Je súbor pravidiel ochrany osobných údajov dotknutej osoby, ktorý sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zaviazal dodržiavať.

Medzinárodná organizáciaMedzinárodná organizácia

Je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

Členský štátČlenský štát

Je štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Tretia krajinaTretia krajina

Je to krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie.

Kto to má mať?

Prevádzkovateľ, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ sú povinní prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opatrenia sú povinní podľa potreby aktualizovať.

Prečo to majú mať?

Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu podľa toho ktorá suma v konkrétnej skupine je vyššia:

  • do 10 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 2% celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok
  • do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4% celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok.
Top